Färskaste cacherna

PUSS-EL 10 (GC67WJV)Unknown Cache

Pil Kommun: Malmö

2015-12-07

PUSS-EL 9 (GC67WT2)Unknown Cache

Pil Kommun: Malmö

2015-12-07

Trädkrypare (GC67TKJ)Traditional Cache

Pil Kommun: Karlsborg

2015-12-06

STAR WARS V (GC67PWP)Unknown Cache

Pil Kommun: Mariestad

2015-12-06

Stora Ekar i Kalmar Län # [...]Traditional Cache

Pil Kommun: Oskarshamn

2015-12-06

Stora Ekar i Kalmar Län # [...]Traditional Cache

Pil Kommun: Oskarshamn

2015-12-06


Kommande event

Inga event


Stadgar

§1 Föreningens namn

Den ideella föreningens namn är "Intresseföreningen Geocaching i Sverige" och kan förkortas till GCSE eller Geocaching.se. På engelska blir detta "The Geocaching Society of Sweden".


§2 Ändamål

GCSE är en ideell förening och har som syfte att:

 • främja intresse av och verka för ökade kunskaper om geocaching bland annat genom att driva den svenska hemsidan www.geocaching.se
 • verka för ökad social samvaro och utbyte av erfarenheter mellan utövare

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


§3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.


§4 Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår motsvarar kalenderår.


§5 Organisation

GCSE är en intresseorganisation där både fysiska personer och juridiska personer kan bli medlemmar. Verksamheten bedrivs av styrelsen samt de arbetsgrupper och de funktionärer som styrelsen utser.


§6 Medlemskap

Ansökan om inträde hanteras av styrelsen eller av den styrelsen utser. Medlem ska betala fastställd årsavgift, den som ej före februari månads utgång erlagt gällande avgift anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela detta till styrelsen, eller till den som styrelsen utser.

Medlem kan vara av två kategorier:

 • fysisk medlem - för fysiska medlemmar
 • associerad medlem - för företag och organisationer

§7 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger rätt att begära prövning av fråga om uteslutning till kommande stämma genom anmälan om detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning kungjorts medlemmen.


§8 Medlemsavgift

Årsstämman fastställer medlemsavgift för kommande kalenderår. Styrelsen fastställer medlemsavgift för associerade medlemmar, i varje enskilt fall.


§9 Arvoden

Inga arvoden utgår till föreningens förtoendevalda och funktionärer. Styrelsen kan i varje enskilt fall besluta om att utbetala kostandsersättningar för t.ex resor som företagits på uppdrag åt föreningen.


§10 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av en ordförande och fem till åtta ledamöter, med upp till fyra suppleanter. Ordföranden väljs på ett år och ledamöterna väljs på två år, med halva antalet ledamöter vartannat år.

Suppleant har rätt att deltaga i alla möten, men rösträtt först vid ordinarie ledamots frånvaro. Suppleanter inträder i den ordning de blivit valda. Vid styrelsens konstituerande möte bestäms sekreterare och kassör för aktuell period. Styrelsen ansvarar för att driva föreningen och förvalta dess tillgångar på bästa sätt för att tillvarata föreningens ändamål. Styrelsen kan vid behov utse befattningshavare eller arbetsgrupper som rapporterar till styrelsen. Styrelsen skall dokumentera sina beslut.

Styrelsens ordförande, eller den som ordföranden utser, svarar för att kalla till styrelsemöten. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av styrelsens ledamöter deltar i mötet. Ordförande har utslagsröst om majoritet ej kan uppnås. Ordförande skall omgående kalla till möte om minst två av ledamöterna kräver det.


§11 Föreningens årsstämma

Ordinarie st”Ordinarie stämma skall hållas före mars månads utgång. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 5. Justering av röstlängd
 6. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, samt verksamhetsplan med rambudget för kommande verksamhetsår, jämte revisorns/revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ordförande och dess ledamöter
 10. Val av:
  1. styrelseordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
  3. suppleanter i styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år
  4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  5. upp till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av stämman, utses till ordförande (sammankallande)
 11. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 12. Ärenden från styrelsen
 13. Motioner från medlemmar
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande

Vid årsstämman har närvarande fysiska medlemmar rösträtt, en röst per person. Som närvarande medlem räknas också medlem uppkopplad via nätet, vars identitet och medlemskap i föreningen kan styrkas på ett juridiskt nöjaktigt sätt.

Om någon så begär skall omröstning ske med slutna sedlar. Där inte annorlunda stadgas fattas beslut med enkel majoritet.

Vid votering har stämmans ordförande utslagsröst utom i personval, där lotten skiljer.

Styrelseledamot eller suppleant för denne får inte deltaga i val av revisorer eller suppleanter för dessa eller i beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen.


§12 Extra stämma

Extra stämma skall av styrelsen utlysas, då styrelsen så finner nödvändigt eller då det påfordras av revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar.

Kallelse skall utfärdas inom två veckor från det att styrelsen erhållit begäran därom. Vid extra årsstämma må till behandling ej upptagas andra ärenden än de i kallelsen till stämman angivna. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som i §11 stadgas om ordinarie årsstämma.


§13 Motioner

Medlem som önskar att ordinarie föreningsstämma skall behandla visst ärende, skall före mars månads utgång ha gjort skriftlig anmälan om detta. Styrelsen skall framlägga ärendet för föreningsstämman jämte eget yttrande.” till ny lydelse ”Medlem som önskar att ordinarie årsmöte skall behandla ett visst ärende, skall före december månads utgång ha lämnat in en skriftlig motion om detta. Styrelsen skall framlägga motionen för årsmötet jämte eget yttrande.


§14 Kallelse till stämma

Medlem kallas till stämma via den e-postadress som medlemmen uppgett till föreningen. I undantagsfall kan kallelse ske per post då medlem så begärt. Kallelse utsändes senast fyra veckor före stämman. Med kallelsen bifogas uppgift om var handlingar till stämman finns tillgängliga. Handlingar samt motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 10 dagar före stämman.

Då kallelse till stämma har utgått skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna därom.


§15 Revisorer

På ordinarie stämman skall årligen väljas en till två revisorer samt för varje revisor en personlig suppleant.


§16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av den eller dem styrelsen utser i den form och i den utsträckning styrelsen beslutar i varje enskilt fall.


§17 Årsredovisning

Styrelsen skall senast en månad före ordinarie stämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna, protokoll samt de handlingar revisorerna begär.


§18 Stadgeändring

Stadgeändring kan endast ske om den röstats igenom på två på varandra följande stämmor, med minst 3 månader mellan stämmorna. Vid båda stämmorna krävs bifall från minst två tredjedelar (2/3) av de röstande.


§19 Upplösning

Föreningen kan upplösas endast på styrelsens initiativ genom beslut med bifall av minst två tredjedelar (2/3) av de röstande på två på varandra följande stämmor, varav minst den ena ska vara ordinare stämma.

Vid föreningens upplösning skall föreningens eventuella behållna tillgångar oavkortat överlåtas till motsvarande organisation inom Sverige som stämman beslutar om i samband med upplösningen eller om sådan saknas annan välgörande organisation som stämman beslutar om.

Partners

Garmin Sverige